Toepasselijkheid

Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden maken deel uit van alle offertes en orderbevestigingen van F2 Facade bv en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten c.q. opdrachten. Acceptatie van de offerte van F2 Facade bv kan slechts geschieden onder aanvaarding van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

Offertes en orderbevestigingen

Alle offertes zijn vrijblijvend. Een offerte wordt pas opdracht na ondertekening door de opdrachtgever.

Prijs, gestandsdoeningstermijn

Alle offertes worden gedurende 90 dagen gestand gedaan.

Indien zich tussentijds –tussen de tijd dat de offerte is uitgebracht en levering is geschiedt – buiten de macht van de verkoper prijsstijgingen hebben voorgedaan van materiaalprijzen, invoerrechten transportkosten is de F2 Facade bv bevoegd deze door te berekenen aan de opdrachtgever.

Aflevering

Opgegeven levertijden zijn niet te beschouwen als fatale termijn tenzij nadrukkelijk anders en schriftelijk is overeengekomen.

Afnameverplichting

De opdrachtgever is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment dat deze hem bezorgt worden. Indien opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van gegevens of informatie noodzakelijk voor de levering worden zaken opgeslagen voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Reclames

De opdrachtgever dient de gekochte zaken bij aflevering of zo spoedig mogelijk er na te onderzoeken/controleren.
Zijn de juiste zaken geleverd
Komt de hoeveelheid overeen met de offerte
Voldoen de afgeleverde zaken aan de overeengekomen kwaliteiten
Worden tekortkomingen geconstateerd dient de koper deze binnen 7 dagen na levering schriftelijk te melden aan F2 Facade bv.
Niet bij levering zichtbare gebreken dienen binnen twee maanden na levering gemeld te worden

Eigendomsvoorbehoud

De door de F2 Facade bv geleverde zaken blijven zijn eigendom totdat opdrachtgever alle verplichtingen voortvloeiende uit de gesloten koopovereenkomst is nagekomen:
De tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaken zelf
De tegenprestatie met betrekking tot krachtens de koopovereenkomst door F2 Facade bv verrichte of te verrichte diensten
Eventuele vorderingen wegens niet nakoming door de opdrachtgever van de overeenkomst.

Het is de opdrachtgever toegestaan de door de F2 Facade bv geleverde zaken in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening door te verkopen.
Indien opdrachtgever zijn verplichtingen niet na komt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is F2 Facade bv gerechtigd afgeleverde zaken waarop eigendomsvoorbehoud rust bij de opdrachtgever of derden, die die zaken voor de opdrachtgever houden, weg te halen of weg te doen halen. De opdrachtgever is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem aan F2 Facade bv verschuldigde bedrag per dag.
Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden is de opdrachtgever verplicht F2 Facade bv zo als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

Garantie

Slechts wanneer zulks nadrukkelijk is overeengekomen garandeert F2 Facade bv dat de door haar verkochte zaken vrij zijn van ontwerp- materiaal – en fabricagefouten. Hieronder valt echter nimmer door ziektes of sterfte aangetaste beplanting na oplevering van het edGreen systeem.
In het geval van in lid 1 genoemde geval heeft de koper het recht op herstel van de directe schade, dan wel indien herstel op bezwaren stuit, op levering c.q. toezending van een nieuwe zaak of onderdelen daarvan zulks naar keuze van F2 Facade bv.
Voor schade ontstaan als gevolg van een gebrek in het geleverde geldt een aansprakelijkheidsregeling zoals opgenomen in het artikel ‘aansprakelijkheid’.

Aansprakelijkheid

Voor schade die een direct gevolg is van de door F2 Facade bv verkochte en geleverde zaken is deze, behoudens opzet of grove schuld, slechts aansprakelijk voor de directe schade tot een bedrag van maximaal €50.000 of de netto factuurwaarde van de factuur waarmede de zaken zijn geleverd.
Onder directe schade wordt verstaan:
De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade voor zo ver de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden.
De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van F2 Facade bv aan de overeenkomst te laten beantwoorden voor zover deze toegerekend kunnen worden aan F2 Facade bv.
Redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden
F2 Facade bv is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, kosten voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, rente- en/of vertragingsschade, schade als gevolg van gebrekkige medewerking en/of informatie van de opdrachtgever en/of schade wegens door F2 Facade bv gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet nadrukkelijk onderdeel vormt van deze overeenkomst.
Opdrachtgever vrijwaart verkoper voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan F2 Facade bv onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever aan toont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar of nalatig handelen die direct is toe te rekenen dan wel veroorzaakt is door opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van F2 Facade bv en tenzij dwingende internationale en nationale wetgeving een dergelijke bepaling niet toe laat.
De in de lid 1 van dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperking betreft ook de door F2 Facade bv voor de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden

Faillissement en insolventie

Indien opdrachtgever/koper in staat van faillissement is verklaard of surseance van betaling heeft aangevraagd, indien de ontvanger van belasting beslag heeft gelegd op enig goed van de opdrachtgever, indien de opdrachtgever besluit tot ontbinding, liquidatie of bedrijfsbeëindiging, indien de opdrachtgever zijn schuldeisers een akkoord aan biedt of indien opdrachtgever kennelijk buiten staat is geraakt zijn financiële verplichtingen na te komen, heeft F2 Facade bv het recht iedere overeenkomst met opdrachtgever zonder gerechtelijke tussenkomst ontbonden te verklaren.

Toepasselijk recht, geschillen

Alle met verkoper aangegane overeenkomsten worden beheerd door Nederlands Recht waarop deze algemene voorwaarden als aanvulling en voor zover bepalingen van dwingend karakter zich daar niet tegen verzetten, als afwijking gelden.

Eventuele geschillen tussen opdrachtgever en F2 Facade bv zullen worden berecht door de bevoegde rechter te Maastricht, eventuele voorzieningen die in kort geding kunnen worden gegeven daaronder inbegrepen, behoudens uitzondering krachtens dwingend recht

Wijziging van de voorwaarden

Verkoper is bevoegd wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip. Verkoper zal de gewijzigde voorwaarden aan koper toesturen.